SILA BACA TERMA PENGGUNAAN INI DENGAN TELITI SEBELUM MENGGUNAKAN LAMAN INI

Terakhir dikemas kini pada 19 April 2019.

APAKAH YANG TERKANDUNG DALAM TERMA INI?

Terma ini memaklumkan anda tentang peraturan untuk menggunakan laman web kami Trip.com ("laman kami"), termasuk standard kandungan yang terpakai apabila anda memuat naik kandungan ke laman kami, berpaut ke laman kami atau berinteraksi dengan laman kami dalam apa cara jua. Rujukan kepada laman ini dianggap termasuk terbitan, termasuk tetapi tidak terhad kepada laman web dan aplikasi yang terpaut, sama ada diakses melalui telefon bimbit, tablet atau peranti lain.

PENGENALAN TENTANG KAMI DAN CARA UNTUK MENGHUBUNGI KAMI

Trip.com ialah laman yang dikendalikan oleh Ctrip.com (Hong Kong) Limited, bersama-sama dengan Ctrip.com International Ltd dan anggota gabungannya ("kami" atau "kita"). Istilah "gabungan" bermaksud mana-mana entiti yang secara langsung atau tidak langsung mengawal, dikawal oleh, atau berada di bawah kawalan bersama dengan Ctrip.com International Ltd., dan istilah "kawalan" bermaksud memegang lima puluh (50%) peratus atau lebih saham mengundi dalam entiti itu atau mempunyai pengurusan atau kawalan material bagi entiti itu.

Ctrip.com (Hong Kong) Limited ialah syarikat berhad yang berdaftar di Hong Kong dengan pejabat di Unit 3003, 30/F, Paul Y. Centre, 51 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

Kami ialah agensi pelancongan dalam talian global.

Untuk menghubungi kami, sila hantar e-mel kepada kami atau telefon talian khidmat pelanggan kami (untuk alamat e-mel dan nombor talian penting, sila rujuk https://www.trip.com/help). Bagi apa-apa isu pelanggaran kandungan yang dijana pengguna, sila hubungi content@trip.com.

APAKAH PERKHIDMATAN YANG KAMI BEKALKAN?

Laman kami membantu anda mengumpul maklumat perjalanan, menentukan ketersediaan produk dan perkhidmatan berkaitan perjalanan, membuat tempahan yang sah, berurus niaga dengan pembekal perjalanan, dan berurusan dengan permintaan perkhidmatan pelanggan.

DENGAN MENGGUNAKAN LAMAN KAMI ANDA MENERIMA TERMA INI

Dengan menggunakan laman kami, anda mengesahkan bahawa anda menerima terma penggunaan ini dan anda bersetuju untuk mematuhinya.

Jika anda tidak bersetuju dengan terma ini, anda tidak boleh menggunakan laman kami.

Dengan menggunakan laman kami, anda menjamin bahawa anda mempunyai keupayaan untuk mengikat kontrak yang sah di sisi undang-undang (termasuk sekurang-kurangnya pada umur yang diperlukan untuk mempunyai keupayaan di negara anda) dan anda hanya akan menggunakan laman kami untuk membuat tempahan yang sah.

Kami menyarankan anda mencetak salinan terma ini untuk rujukan masa depan.

TERDAPAT TERMA LAIN YANG MUNGKIN TERPAKAI KE ATAS ANDA

Terma penggunaan ini merujuk kepada syarat tambahan berikut, yang juga terpakai untuk penggunaan laman kami:

KAMI MUNGKIN MEMBUAT PERUBAHAN KEPADA TERMA INI

Kami meminda terma ini dari semasa ke semasa. Kami akan mencatat tarikh pindaan terakhir dibuat pada terma ini, dan apa-apa pindaan akan berkuat kuasa selepas siaran. Sekiranya anda seorang pengguna berdaftar laman kami, kami akan memaklumkan anda tentang perubahan bahan kepada terma ini dengan sama ada menghantar notis ke alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun anda atau dengan meletakkan notis di laman kami. Jika anda tidak bersetuju dengan terma yang dikemas kini, sila berhenti menggunakan laman kami. Setiap kali anda ingin menggunakan laman kami, sila semak terma ini untuk memastikan anda memahami syarat yang terpakai pada masa itu.

KAMI MUNGKIN MEMBUAT PERUBAHAN KEPADA LAMAN KAMI

Kami mungkin mengemas kini dan mengubah laman kami dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan kepada perkhidmatan kami, keperluan pengguna dan keutamaan perniagaan kami. Kami akan cuba memberi anda notis yang sewajarnya tentang apa-apa perubahan besar.

KAMI MUNGKIN MENGGANTUNG ATAU MENARIK BALIK LAMAN KAMI

Laman kami disediakan secara percuma.

Kami tidak menjamin bahawa laman kami, atau apa-apa kandungan di dalamnya, akan sentiasa tersedia atau tidak terganggu. Kami mungkin menggantung atau menarik balik atau menyekat ketersediaan semua atau mana-mana bahagian laman kami atas sebab perniagaan dan operasi. Kami akan cuba memberi anda notis yang sewajarnya tentang apa-apa penggantungan atau penarikan balik.

Penyediaan laman kami bergantung pada internet dan peranti. Anda memahami sepenuhnya dan bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian yang anda alami akibat daripada laman kami yang tidak tersedia disebabkan oleh peristiwa, keadaan atau punca di luar kawalan kami yang munasabah, termasuk tetapi tidak terhad kepada ketidakstabilan internet, sistem atau peranti, virus komputer dan serangan penggodam.

Anda bertanggungjawab untuk menyediakan peralatan yang diperlukan (termasuk tetapi tidak terhad kepada peranti yang sesuai dan sambungan internet) dan memastikan bahawa semua orang yang mengakses laman kami melalui sambungan internet anda menyedari terma penggunaan ini serta terma dan syarat lain yang berkenaan dan mereka mematuhinya.

BUTIRAN AKAUN ANDA

Anda menjamin bahawa semua maklumat akaun yang anda berikan adalah benar, tepat, terkini dan lengkap.

Sekiranya anda memilih, atau anda diberikan, kod pengenalan pengguna, kata laluan atau apa-apa maklumat lain sebagai sebahagian daripada prosedur keselamatan kami, anda mesti memperlakukan maklumat tersebut sebagai sulit. Anda tidak boleh mendedahkannya kepada mana-mana pihak ketiga. Anda memahami sepenuhnya dan bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian yang anda alami akibat daripada anda tidak memperlakukan maklumat tersebut sebagai sulit.

Kami mempunyai hak untuk menyahdayakan apa-apa kod pengenalan pengguna atau kata laluan, sama ada yang dipilih oleh anda atau diperuntukkan oleh kami, pada bila-bila masa, jika menurut pendapat munasabah kami anda tidak mematuhi mana-mana peruntukan terma penggunaan ini.

Sekiranya anda tahu atau mengesyaki sesiapa selain daripada anda sendiri yang mengetahui kod pengenalan pengguna atau kata laluan anda, anda mesti memaklumkan kami dengan segera menggunakan butiran hubungan di atas.

CARA ANDA BOLEH MENGGUNAKAN BAHAN DI LAMAN KAMI

Kami ialah pemilik atau pemegang lesen semua paten, hak cipta, cap dagangan, nama perniagaan dan nama domain, hak dalam reka bentuk, hak dalam perisian komputer, hak pangkalan data dan semua hak harta intelektual yang lain, dalam setiap kes sama ada berdaftar atau tidak berdaftar, di laman kami. Semua hak sedemikian terpelihara.

Anda boleh mencetak satu salinan dan memuat turun ekstrak, mana-mana halaman daripada laman kami untuk kegunaan peribadi anda dan anda boleh menarik perhatian orang lain dalam organisasi anda kepada kandungan yang dipaparkan di laman kami.

Anda tidak boleh mengubah suai salinan kertas atau digital bagi mana-mana bahan yang telah anda cetak atau muat turun dalam apa-apa cara sekalipun, dan anda tidak boleh menggunakan apa-apa ilustrasi, gambar, turutan video atau audio atau apa-apa grafik secara berasingan daripada mana-mana teks yang disertakan.

Status kami (dan mana-mana penyumbang yang dikenal pasti) sebagai pengarang kandungan di laman kami harus sentiasa diakui.

Anda tidak boleh menggunakan mana-mana bahagian kandungan di laman kami untuk tujuan komersil tanpa mendapatkan lesen untuk berbuat demikian daripada kami atau pemberi lesen kami.

Jika anda mencetak, menyalin atau memuat turun mana-mana bahagian laman kami yang melanggar terma penggunaan ini, hak anda untuk menggunakan laman kami akan berhenti dengan serta-merta dan anda mesti, pada pilihan kami, mengembalikan atau memusnahkan apa-apa salinan bahan yang telah anda buat.

KAMI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP LAMAN WEB YANG TERPAUT MELALUI KAMI

Apabila laman kami mengandungi pautan ke laman lain dan sumber yang disediakan oleh pihak ketiga, pautan ini disediakan untuk maklumat anda sahaja. Pautan sedemikian tidak boleh ditafsirkan sebagai kelulusan kami terhadap laman web terpaut tersebut atau maklumat yang anda peroleh daripadanya.

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas kandungan laman atau sumber tersebut.

KANDUNGAN YANG DIJANA PENGGUNA TIDAK DILULUSKAN OLEH KAMI

Laman ini mungkin mengandungi maklumat dan bahan yang dimuat naik oleh pengguna lain laman ini, termasuk forum perbincangan, papan buletin dan perkhidmatan ulasan. Maklumat dan bahan ini belum disahkan atau diluluskan oleh kami. Pandangan yang dinyatakan oleh pengguna lain di laman kami tidak mewakili pandangan atau nilai kami. Kami secara nyata tidak mengesahkan liabiliti kami terhadap apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada penggunaan mana-mana bahagian interaktif oleh pengguna yang melanggar standard kandungan kami di bawah.

Jika anda ingin membuat aduan tentang maklumat dan bahan yang dimuat naik oleh pengguna lain, sila hubungi kami dengan menggunakan butiran hubungan di atas.

TANGGUNGJAWAB KAMI TERHADAP KERUGIAN ATAU KEROSAKAN YANG ANDA ALAMI

PENGGUNAAN LAMAN KAMI ADALAH ATAS TANGGUNGAN RISIKO ANDA SENDIRI SEPENUHNYA. KEBANYAKAN MAKLUMAT DI LAMAN KAMI TELAH DIBERIKAN OLEH PEMBEKAL YANG BERKAITAN DAN/ATAU PENGGUNA LAMAN WEB KAMI YANG TELAH MEMBERIKAN ULASAN BERKENAAN PERKHIDMATAN. KAMI AKAN BERUSAHA UNTUK MEMASTIKAN MAKLUMAT TERSEBUT TEPAT DAN LENGKAP, WALAU BAGAIMANAPUN, SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KAMI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP APA-APA KERUGIAN ATAU KEROSAKAN YANG DITANGGUNG OLEH ANDA AKIBAT DARIPADA KETIDAKTEPATAN ATAU KETIDAKLENGKAPAN MAKLUMAT. BATASAN DAN PENGECUALIAN LIABILITI YANG BERBEZA AKAN DIKENAKAN TERHADAP LIABILITI YANG TIMBUL AKIBAT DARIPADA TEMPAHAN ANDA BAGI MANA-MANA PERKHIDMATAN PERJALANAN DI LAMAN INI, YANG AKAN DITETAPKAN DALAM TERMA DAN SYARAT TEMPAHAN KAMI DAN BOLEH DIAKSES MENGGUNAKAN PAUTAN DI ATAS. TIADA REPRESENTASI, JAMINAN ATAU SYARAT YANG DIBERIKAN OLEH KAMI BERKENAAN DENGAN APA-APA MAKLUMAT YANG DIBERIKAN KEPADA ANDA DI LAMAN INI DAN APA-APA REPRESENTASI, JAMINAN ATAU SYARAT SEDEMIKIAN DIKECUALIKAN, KECUALI JIKA PENGECUALIAN ITU DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG. SILA AMBIL PERHATIAN BAHAWA KAMI HANYA MENYEDIAKAN LAMAN KAMI UNTUK KEGUNAAN DOMESTIK DAN PERSENDIRIAN. ANDA BERSETUJU UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN LAMAN KAMI BAGI APA-APA TUJUAN KOMERSIAL ATAU PERNIAGAAN, DAN KAMI TIDAK MENANGGUNG LIABILITI TERHADAP ANDA UNTUK APA-APA KEHILANGAN KEUNTUNGAN, KEHILANGAN PERNIAGAAN, GANGGUAN PERNIAGAAN, ATAU KEHILANGAN PELUANG PERNIAGAAN. SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, JUMLAH LIABILITI KAMI YANG TIMBUL DI BAWAH ATAU BERKAITAN DENGAN TERMA INI AKAN TERHAD KEPADA SATU RIBU (1,000) DOLAR HONG KONG DALAM SEMUA KEADAAN.

TANGGUNGJAWAB ANDA TERHADAP KERUGIAN ATAU KEROSAKAN YANG KAMI ALAMI

Anda bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian yang kami alami akibat daripada apa-apa penggunaan anda di laman kami yang tidak selaras dengan terma ini.

CARA KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Kami hanya akan menggunakan maklumat peribadi anda sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Privasi kami yang boleh diakses menggunakan pautan di atas.

PENGGUNAAN YANG DILARANG

Anda hanya boleh menggunakan laman kami bagi tujuan yang sah. Anda tidak boleh menggunakan laman kami:

STANDARD KANDUNGAN

Standard kandungan ini terpakai kepada mana-mana dan semua bahan yang anda sumbangkan ke laman kami ("Sumbangan").

Standard kandungan ini mesti dipatuhi secara tersurat dan tersirat. Standard ini digunakan bagi setiap bahagian mana-mana Sumbangan dan juga keseluruhannya.

Kami akan menentukan, mengikut budi bicara kami, sama ada Sumbangan melanggar standard kandungan.

Sumbangan mesti:

HAK YANG ANDA BERIKAN KEPADA KAMI UNTUK MENGGUNAKAN BAHAN YANG ANDA MUAT NAIK

Apabila anda memuat naik atau menyiarkan kandungan ke laman kami, anda memberi kami lesen yang kekal, serata dunia, tidak eksklusif, bebas royalti, boleh dipindah milik untuk menggunakan, menghasilkan semula, mengedarkan, menyediakan karya terbitan dan memaparkan kandungan tersebut berkaitan dengan perkhidmatan yang disediakan oleh laman dan merentasi media yang berbeza, termasuk penggunaan kandungan sedemikian untuk mempromosikan laman dan/atau perkhidmatan. Anda juga memberi kami hak untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap apa-apa pelanggaran hak anda atau kami dalam kandungan.

Sekiranya anda percaya bahawa mana-mana kandungan laman kami melanggar hak harta intelektual anda, sila hubungi kami dengan menggunakan butiran hubungan di atas.

KAMI TIDAK BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP VIRUS DAN ANDA TIDAK BOLEH MEMBAWANYA MASUK

Kami tidak menjamin bahawa laman kami akan selamat atau bebas daripada pepijat atau virus.

Anda bertanggungjawab untuk mengkonfigurasi teknologi maklumat, atur cara komputer dan platform anda untuk mengakses laman kami. Anda harus menggunakan perisian perlindungan virus anda sendiri.

Anda tidak boleh menyalahgunakan laman kami dengan sengaja memperkenalkan virus, kuda Troy, ulat, bom logik atau bahan lain yang hasad atau berbahaya secara teknologi. Anda tidak boleh cuba mendapatkan akses yang tidak dibenarkan ke laman kami, pelayan yang laman kami disimpan atau mana-mana pelayan, komputer atau pangkalan data yang dihubungkan ke laman kami. Anda tidak boleh menyerang laman kami melalui serangan nafi khidmat atau serangan nafi khidmat teragih.

PERATURAN TENTANG BERPAUT KE LAMAN KAMI

Anda boleh berpaut ke laman utama kami, dengan syarat anda berbuat demikian dengan cara yang adil dan sah serta tidak merosakkan reputasi kami atau mengambil kesempatan daripadanya.

Anda tidak boleh membuat pautan dengan cara untuk mencadangkan apa-apa bentuk perkaitan, kelulusan atau pengesahan daripada kami apabila tiada yang wujud.

Anda tidak boleh membuat pautan ke laman kami di mana-mana laman web yang tidak dimiliki oleh anda.

Laman kami tidak boleh dibingkai di mana-mana laman lain dan anda tidak boleh membuat pautan ke mana-mana bahagian laman kami selain daripada laman utama.

Kami berhak menarik balik kebenaran berpaut tanpa notis.

PENUKARAN MATA WANG

Kadar mata wang di laman kami adalah berdasarkan pelbagai sumber dan disediakan sebagai panduan sahaja. Pembekal akaun yang anda bayar mungkin menggunakan kadar mata wang alternatif dan anda bertanggungjawab untuk mengesahkannya.

PELANGGARAN TERMA PENGGUNAAN INI

Kegagalan untuk mematuhi terma penggunaan ini akan mengakibatkan kami mengambil semua atau mana-mana tindakan berikut:

UNDANG-UNDANG MANAKAH YANG DIGUNAKAN TERHADAP APA-APA PERTIKAIAN?

Terma penggunaan ini dan penyediaan semua perkhidmatan di Trip.com akan ditadbir oleh undang-undang Hong Kong. Anda dan kami berdua bersetuju bahawa mahkamah Hong Kong akan mempunyai bidang kuasa eksklusif terhadap apa-apa pertikaian yang berkaitan dengan terma-terma ini.

BAHASA

Jika versi Bahasa Inggeris yang asal bagi terma penggunaan ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa lain, versi Bahasa Inggeris akan diguna pakai sekiranya berlaku ketidakselarasan antara versi. Versi Bahasa Inggeris tersedia di platform kami (dengan memilih "Bahasa Inggeris") atau akan dihantar kepada anda atas permintaan bertulis anda.

UMUM

Jika mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa yang berkaitan mendapati bahawa sebahagian daripada syarat ini menyalahi undang-undang, selebihnya akan terus berkuat kuasa dan berkesan.

Walaupun kami menangguh dalam menguatkuasakan syarat ini, kami masih boleh mengambil tindakan terhadap anda di kemudian hari.