LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U GEBRUIKMAAKT VAN DEZE SITE

Laatste update: 19 april 2019.

WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN?

Deze voorwaarden bevatten de regels voor het gebruik van onze website Trip.com ("onze site"), inclusief de normen voor bijdragen die u naar onze site uploadt, voor het plaatsen van links naar onze site en voor andere interacties met onze site. Als wordt gesproken over onze site, worden ook afgeleide producten bedoeld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gelinkte websites en toepassingen, ook wanneer deze worden benaderd via een mobiele telefoon, tablet of ander apparaat.

WIE ZIJN WIJ EN HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Trip.com is een site die wordt beheerd door Ctrip.com (Hong Kong) Limited in samenwerking met Ctrip.com International Ltd. en gelieerde bedrijven ("we", "wij", "ons" of "onze"). Met "gelieerde bedrijven" worden entiteiten bedoeld die direct of indirect zeggenschap uitoefenen over Ctrip.com International Ltd., onder zeggenschap staan van Ctrip.com International Ltd. of gezamenlijk met Ctrip.com International Ltd. onder zeggenschap staan van een derde. Met "zeggenschap" wordt het bezitten van ten minste vijftig procent (50%) van de stemgerechtigde aandelen binnen een entiteit bedoeld of het hebben van managementcontrole of aanzienlijke zeggenschap over een entiteit.

Ctrip.com (Hong Kong) Limited is een in Hongkong geregistreerde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het bedrijf is gevestigd aan Unit 3003, 30/F, Paul Y. Centre, 51 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Wij zijn een wereldwijd opererend online reisbureau.

U kunt contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar of te bellen met onze klantenservice. Ons e-mailadres en telefoonnummer vindt u op https://www.trip.com/help. Neem voor geschillen met betrekking tot door gebruikers gegenereerde inhoud contact op met content@trip.com.

WELKE DIENSTEN LEVEREN WIJ?

Onze site helpt u bij het verzamelen van reisinformatie, bij het vaststellen van de beschikbaarheid van reisproducten en -diensten, bij het maken van legitieme boekingen of reserveringen, bij het uitvoeren van transacties met reisaanbieders en bij het afhandelen van klantenserviceverzoeken.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN ONZE SITE ACCEPTEERT U DEZE VOORWAARDEN

Door gebruik te maken van onze site bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden accepteert en zal naleven.

Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden instemt, verzoeken wij u onze site niet te gebruiken.

Door gebruik te maken van onze site, garandeert u dat u de bevoegdheid hebt tot het aangaan van juridisch bindende overeenkomsten (wat onder andere inhoudt dat u in uw land wordt aangemerkt als meerderjarig) en dat u onze site uitsluitend gebruikt voor het maken van legitieme reserveringen.

Wij raden u aan om deze voorwaarden af te drukken, zodat u deze later kunt raadplegen.

MOGELIJK ZIJN ER OOK ANDERE VOORWAARDEN OP U VAN TOEPASSING

Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site:

MOGELIJK WIJZIGEN WIJ DEZE VOORWAARDEN

Van tijd tot tijd passen wij deze voorwaarden aan. De datum waarop wij deze voorwaarden voor het laatst hebben gewijzigd, vermelden wij altijd boven aan deze voorwaarden. Wijzigingen gaan in zodra deze zijn gepubliceerd. Als u een geregistreerde gebruiker van onze site bent, brengen wij u op de hoogte van materiële wijzigingen van deze voorwaarden. Dat doen wij via een bericht naar het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld of door een melding op onze site te plaatsen. Als het niet eens bent met de bijgewerkte voorwaarden, vragen wij u om onze site niet meer te gebruiken. Elke keer als u onze site gaat gebruiken, moet u deze voorwaarden bekijken om te controleren of u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

MOGELIJK WIJZIGEN WIJ ONZE SITE

Van tijd tot tijd kunnen wij onze site wijzigen om aan te sluiten op veranderingen in onze diensten, in de behoeften van onze gebruikers en in onze zakelijke prioriteiten. Wij proberen u binnen een redelijke termijn op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen.

MOGELIJK SLUITEN WIJ ONZE SITE TIJDELIJK OF DEFINITIEF

Onze site wordt gratis beschikbaar gesteld.

Wij garanderen niet dat onze site, of de inhoud ervan, altijd ononderbroken beschikbaar is. Om zakelijke of operationele redenen kunnen wij de beschikbaarheid van onze site geheel of gedeeltelijk, en definitief of tijdelijk, beperken. Wij proberen u binnen een redelijke termijn op de hoogte te brengen van een tijdelijke of definitieve sluiting.

Voor de beschikbaarheid van onze site zijn wij afhankelijk van internet en van internetapparaten. U begrijpt volledig en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies dat u lijdt doordat onze site niet beschikbaar is ten gevolge van gebeurtenissen, omstandigheden of oorzaken die redelijkerwijs buiten onze macht liggen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, computervirussen, hackeraanvallen en instabiliteit van internet, systemen of apparaten.

U bent verantwoordelijk voor het gebruik van de noodzakelijke apparatuur (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een geschikt internetapparaat en een internetverbinding) en u moet zorgen dat iedereen die via uw internetverbinding toegang heeft tot onze site, op de hoogte is van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en dat zij deze naleven.

UW ACCOUNTGEGEVENS

U garandeert dat alle door u verstrekte accountgegevens juist, nauwkeurig, actueel en volledig zijn.

Wanneer u in het kader van onze beveiligingsprocedures een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of ontvangt, moet u dergelijke informatie als vertrouwelijk behandelen. U mag deze informatie niet bekendmaken aan derden. U begrijpt volledig en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies dat u lijdt doordat u dergelijke informatie niet als vertrouwelijk behandelt.

We hebben te allen tijde het recht om gebruikersidentificatiecodes of wachtwoorden te deactiveren, ongeacht of u deze zelf hebt gekozen of van ons hebt ontvangen, wanneer wij redelijkerwijs van mening zijn dat u bepalingen van deze gebruikersovereenkomst niet hebt nageleefd.

Wanneer u weet of vermoedt dat iemand anders dan uzelf uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons onmiddellijk daarvan op de hoogte brengen via bovengenoemde contactgegevens.

HOE U MATERIALEN OP ONZE SITE MAG GEBRUIKEN

Wij zijn eigenaar of licentiehouder van alle octrooien, auteursrechten, handelsmerken, bedrijfs- en domeinnamen, rechten op ontwerpen, rechten op computersoftware, databaserechten en alle overige intellectuele-eigendomsrechten, telkens zowel gedeponeerd als niet-gedeponeerd, op onze site. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één exemplaar van alle pagina's van onze site afdrukken, of delen van de site downloaden, voor persoonlijk gebruik. Ook mag u anderen binnen uw organisatie attent maken op inhoud die op onze site is gepubliceerd.

U mag het materiaal dat u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele wijze aanpassen en u mag illustraties, foto's, video's, audiofragmenten of afbeeldingen niet gebruiken zonder de bijbehorende begeleidende tekst.

Onze status (en die van anderen die hebben bijgedragen) als auteur van de inhoud op onze site, moet altijd worden vermeld.

U mag de inhoud op onze site niet geheel of gedeeltelijk voor commerciële doeleinden gebruiken zonder toestemming van ons of onze licentiegevers.

Als u enig deel van onze site in strijd met deze gebruiksvoorwaarden afdrukt, kopieert of downloadt, verliest u onmiddellijk het recht om onze site te gebruiken en moet u, naar onze keus, alle exemplaren van het door u geproduceerde materiaal retourneren of vernietigen.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WEBSITES WAARNAAR WIJ LINKEN

Als op onze site links zijn opgenomen naar sites en bronnen van derden, dienen deze uitsluitend ter informatie. Dergelijke links mogen niet worden opgevat als een goedkeuring door ons van de gelinkte websites of van de informatie die u daarop aantreft.

Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van dergelijke sites of bronnen.

DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD WORDT NIET DOOR ONS GOEDGEKEURD

Op deze site kunnen informatie en materialen zijn opgenomen die door andere gebruikers van de site zijn geüpload, onder andere via discussieforums, bulletinboards en reviewservices. Deze informatie en materialen zijn niet door ons gecontroleerd of goedgekeurd. De meningen die door andere gebruikers van onze site naar voren worden gebracht, vertegenwoordigen niet onze meningen of waarden. Wij sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor alle verlies of schade voortvloeiend uit het gebruik van interactieve delen van onze site dat in strijd is met de hieronder opgenomen normen voor bijdragen.

Wanneer u een klacht wilt indienen over informatie of materialen die door andere gebruikers zijn geüpload, kunt u dat via bovengenoemde contactgegevens doen.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DOOR U GELEDEN VERLIES OF SCHADE

HET GEBRUIK VAN ONZE SITE IS GEHEEL VOOR EIGEN RISICO. VEEL VAN DE INFORMATIE OP ONZE SITE IS AANGELEVERD DOOR DE BETROKKEN AANBIEDERS EN/OF DOOR GEBRUIKERS VAN ONZE WEBSITE DIE SERVICEREVIEWS HEBBEN GEGEVEN. WIJ DOEN ONS BEST OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE INFORMATIE NAUWKEURIG EN VOLLEDIG IS. VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, SLUITEN WIJ ECHTER ELKE AANSPRAKELIJKHEID UIT VOOR ALLE VERLIES OF SCHADE DIE U LIJDT TEN GEVOLGE VAN ONNAUWKEURIGHEID OF ONVOLLEDIGHEID VAN DE INFORMATIE. ER ZIJN VERSCHILLENDE BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VAN TOEPASSING OP AANSPRAKELIJKHEDEN DIE VOORTVLOEIEN UIT HET BOEKEN VAN REISDIENSTEN OP DEZE SITE. DEZE ZIJN OPGENOMEN IN ONZE BOEKINGSVOORWAARDEN DIE U VIA BOVENSTAANDE LINK KUNT RAADPLEGEN. WIJ VERSTREKKEN GEEN VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT ENIGE INFORMATIE DIE OP DEZE SITE WORDT AANGEBODEN. VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN SLUITEN WIJ AL DERGELIJKE VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN UIT. WIJ BIEDEN ONZE SITE UITSLUITEND AAN VOOR THUIS- EN PRIVÉGEBRUIK. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ONZE SITE NIET GEBRUIKT VOOR COMMERCIËLE OF ZAKELIJKE DOELEINDEN. WIJ ZIJN JEGENS U NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE WINSTDERVING, ZAKELIJKE VERLIEZEN, BEDRIJFSONDERBREKINGEN OF VERLIEZEN VAN ZAKELIJKE KANSEN. VOOR ZOVER DAT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, IS ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID ONDER OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN TE ALLEN TIJDE BEPERKT TOT DUIZEND (1000) HONGKONGSE DOLLARS.

UW AANSPRAKELIJKHEID VOOR DOOR ONS GELEDEN VERLIES OF SCHADE

U bent aansprakelijk voor alle verliezen die wij lijden ten gevolge van enig gebruik door u van onze site dat niet in overeenstemming is met deze voorwaarden.

HOE WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE KUNNEN GEBRUIKEN

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie uitsluitend op de wijze die in onze privacyverklaring is uiteengezet. U kunt de privacyverklaring via bovenstaande link raadplegen.

VERBODEN GEBRUIK

U mag onze site uitsluitend voor rechtmatige doeleinden gebruiken. U mag onze site niet gebruiken:

NORMEN VOOR BIJDRAGEN

Deze normen voor bijdragen zijn van toepassing op alle materialen die u aan onze site bijdraagt ("Bijdragen").

Deze normen voor bijdragen moeten zowel naar de letter als naar de geest worden nageleefd. De normen zijn van toepassing op zowel elke bijdrage als geheel als op alle onderdelen ervan.

Wij bepalen, naar eigen goeddunken, of een bijdrage inbreuk maakt op deze normen voor bijdragen.

Bijdragen moeten:

Wanneer u van mening bent dat inhoud op onze site inbreuk maakt op uw intellectuele-eigendomsrechten, neem dan contact met ons op via bovengenoemde contactgegevens.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VIRUSSEN EN U MAG DEZE NIET INTRODUCEREN

Wij garanderen niet dat onze site beveiligd is tegen of vrij is van fouten of virussen.

U bent ervoor verantwoordelijk dat uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform zijn geconfigureerd voor toegang tot onze site. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.

U mag geen misbruik maken van onze site door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technisch schadelijk materiaal te introduceren. U mag niet proberen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot onze site, tot de server waarop onze site wordt gehost of tot enige andere server, computer of database die aan onze site is gekoppeld. U mag geen DoS- of DDoS-aanval op onze site plegen.

REGELS OVER HET PLAATSEN VAN LINKS NAAR ONZE SITE

U mag een link plaatsen naar onze startpagina op voorwaarde dat u dat op een eerlijke en rechtmatige wijze doet, en dat u daarmee onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt.

U mag een link echter niet zodanig weergeven dat er enige vorm van samenwerking met, goedkeuring door of ondersteuning van ons wordt gesuggereerd, wanneer dat niet het geval is.

U mag geen link naar onze site plaatsen op een website waarvan u geen eigenaar bent.

Onze site mag niet in een frame op een andere site worden weergegeven. Ook mag u geen link plaatsen naar een ander deel van onze site dan de startpagina.

Wij behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving de toestemming om links te plaatsen, in te trekken.

OMREKENING VAN VALUTA'S

De wisselkoersen op onze site zijn gebaseerd op verschillende bronnen en zijn slechts indicatief. De aanbieder van de rekening die u gebruikt voor de betaling kan een andere wisselkoers hanteren. Het is uw verantwoordelijkheid dit te controleren.

INBREUK OP DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Niet-naleving van deze gebruiksvoorwaarden kan ertoe leiden dat wij een, meer of alle van de volgende maatregelen nemen:

TOEPASSELIJK RECHT BIJ GESCHILLEN

Op deze gebruiksvoorwaarden en de levering van alle diensten op Trip.com is het Hongkongs recht van toepassing. U en wij komen overeen dat de rechtbanken van Hongkong exclusieve jurisdictie hebben over alle geschillen in verband met deze voorwaarden.

TAAL

Als de originele Engelstalige versie van deze gebruiksvoorwaarden in andere talen is vertaald, prevaleert de Engelstalige versie in geval van inconsistenties tussen de versies. De Engelstalige versie is op ons platform beschikbaar (door een variant van "English" te selecteren). Op schriftelijk verzoek sturen wij u de Engelstalige versie toe.

ALGEMEEN

Als een rechtbank of een bevoegde autoriteit oordeelt dat een deel van deze voorwaarden onrechtmatig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

Ook wanneer wij de handhaving van deze voorwaarden opschorten, kunnen wij op een later moment nog steeds stappen tegen u ondernemen.